Więcej o bezpłatnym generatorze not księgowych na https://bit.ly/3GU7NYK.

Przedsiębiorcy prędzej lub później zazwyczaj zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu należności mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością czy niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]